Registrering af kunst på Fuglsang Kunstmuseum

Indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling er de fem søjler, som den statsanerkendte museumsvirksomheds fagligt-praktisk hviler på i henhold til museumsloven. Det betyder

  • At museerne løbende skal forøge deres samlinger
  • At museerne skal registrere det, de erhverver
  • At museerne skal bevare samlingerne forsvarligt, herunder konservere værker med henblik på fortsat bevaring og formidling
  • At museerne skal forske i samlingerne for at opnå ny viden
  • At museerne skal formidle deres forskning og samlinger til publikum, bl.a. gennem udstillinger


Også registreringen er i fokus på Fuglsang Kunstmuseum. Museumsgæsten oplever som regel kun den meget synlige formidlingsdel, hvor man ser udstillingerne, læser de tilknyttede tekster/bøger, deltager i undervisning eller andre arrangementer, men bag kontordøren er medarbejdernes registrering af kunstværkerne en vigtig, grundlæggende og lovpligtig del af museets arbejde: Hvis værket med de tilhørende oplysninger ikke er registreret, eksisterer det i princippet ikke.


Museerne skal således sikre, at også eftertiden kan identificere kunstværket og har så mange oplysninger om det til sin rådighed som muligt, hvorved mest kan fortælles/formidles om værket. Derfor skal værkerne ikke alene nyregistreres, når de ankommer til museet, men registreringen skal løbende ajourføres med nye oplysninger om museets værker; især ny litteratur eller omtale af udstillinger, som de enkelte værker har deltaget i – eller historiske fejl bliver rettet i kølvandet på ny forskning. Registreringsarbejdet er således en fast og kontinuerlig del af museets kunstfaglige arbejde.


Samlingerne på Fuglsang Kunstmuseum rummer knapt 4000 kunstværker. Kunstværkerne har ved museets erhvervelse fået et nummer; et katalog- eller inventarnummer, som er påført værket. Nummeret henviser til enten museets publicerede katalogfortegnelser eller til året, hvor værket er registreret i samlingen. Alle værker får hvert sit unikke nummer; serier (især af grafiske blade eller originale grafiske blade i kunstbøger) får ét samlet nummer til identifikation af den kunstneriske helhed, hvorefter de enkelte kunstværker (grafiske blade) tilføjes en løbende bogstavering til identifikation af det enkelte værk i serien. Museets nummererede samling dækker således over et større antal kunstværker, end tallet alene afslører. Registreringen følger fælles museale standarder, bestemt af Kulturministeriet.

 

SARA er de danske museers fælles system til registrering og administration af deres samlinger. SARA skal være med til at sikre det nationale overblik over de danske museers samlinger. Alle statslige og statsanerkendte museer under Kulturministeriet er forpligtet til at indberette oplysninger om deres samlinger i systemet, og Fuglsang Kunstmuseum indberetter således også oplysninger om sine samlinger i SARA. Dermed medvirker SARA til, at informationerne bliver nemt tilgængelige for museerne og på sigt også for forskere, studerende med flere.
SARA er taget i brug af museerne i 2019 og Slots- og Kulturarvstyrelsen arbejder på, at der snarest bliver offentlig adgang til oplysninger fra SARA. Indtil der åbnes for offentlig adgang til SARA vil der være offentlig adgang til oplysninger i de tidligere registreringssystemer: Museernes Samlinger og Kunstindeks Danmark (www.kulturarv.dk/kid). For kunstmuseerne og dermed Fuglsang Kunstmuseum er det Kunstindeks Danmark, der indeholder oplysninger om museets samlinger. Bemærk, at disse oplysninger ikke er opdateret siden museernes overgang til SARA.